Wat wij bieden

De Rank is een christelijke basisschool voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar. De school is ontstaan uit een fusie tussen de voormalige Eben Haëzerschool aan de Lisstraat (in de wijk Noord) en de voormalige Oranjeschool aan de Oranjelaan (in de wijk Centrum). Op beide locaties wordt aan groep 1 t/m 8 lesgegeven. De Rank is een school met een enthousiast team. De leerkrachten werken intensief samen om een doorgaande lijn binnen de school te houden. Het team van De Rank bestaat uit de directeur, twee locatieleiders, interne begeleiders, groepsleerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, een administratief medewerkster, ict-coördinator en een vakleerkracht voor bewegingsonderwijs. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen met plezier naar school komen. Als kinderen het op De Rank naar hun zin hebben, krijgen ze plezier in het leren en komen ze tot betere resultaten. 

Schoolklimaat

We streven naar een open,  vertrouwde en veilige sfeer op onze school. Een dergelijk klimaat bevordert de persoonlijke ontplooiing van uw kind. We vinden het belangrijk dat de leerlingen naast het leren van de basisvakken ook contactuele vaardigheden ontwikkelen. Door de verschillende groepen met elkaar in contact te brengen, leren kinderen ook met kinderen van andere leeftijden om te gaan. Daardoor krijgen ze waardering en respect voor elkaar. We zijn alert op discriminatie en pesten. We werken vooral aan het voorkomen ervan, door met de leerlingen te praten. Duidelijke regels, orde en regelmaat zorgen ervoor dat elk kind de ruimte en aandacht krijgt. We letten extra op welbevinden en betrokkenheid. Kinderen moeten zich prettig voelen in de klas, dan pas komen zij tot leren. Betrokkenheid heb je nodig om bij de les te zijn en te blijven!

Groepsgewijs onderwijs

Doorgaans worden de groepen gevormd door kinderen van dezelfde leeftijd. Bij het plaatsen van een leerling in een bepaalde groep stellen wij ons de volgende vragen: past de leerstof bij de capaciteiten van dit kind? Hoe zelfstandig is deze leerling? In welke groep krijgt dit kind de meeste ruimte om zich te ontplooien?

Wat de kinderen in welke groep allemaal doen kunt u lezen in de schoolgids, of u kunt een kijkje nemen op de site bij het kopje 'groepen'. Hier zijn regelmatige foto's van de verschillende groepen te zien.

Waar werken we op cbs De Rank aan?

  • het gedrag op school - we willen graag dat regels over  gedrag voor alle kinderen duidelijk zijn en dat er dus veel gelijkheid is binnen de school. We zijn hierbij gericht op een positieve benadering.
  • de verdere ontwikkeling van het zelfstandig werken in de klassen
  • het meer inzetten van de computer, tablets en chromebooks in de dagelijkse onderwijspraktijk; bij onder andere rekenen, taal en wereldoriëntatie.
  • het vak rekenen; we willen meer uit de kinderen halen op het gebied van rekenen. Belangrijk daarbij is het automatiseren en de verhaaltjessommen. Hier hebben we al stappen in gezet, maar willen we nog een extra stap gaan maken.
  • het bevorderen van begrijpend lezen, en daaraan gekoppeld het vergroten van de woordenschat, bij jonge kinderen maar ook bij oudere leerlingen is  en blijft dit belangrijk.
  • het verder uitbreiden van de Projectgroep op onze school; van groep 5 tm 8 heeft het al vorm  gekregen, nu gaan we ook de lagere groepen erbij betrekken.
  • het verhogen van de opbrengsten en het opbrengst gericht werken in de groepen.
  • het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs door oa het afnemen van enquetes bij leerlingen, ouders en leerkrachten.